تلوزیون شهر فرش

تلوزیون شهر فرش

به زودی تلوزیون اختصاصی شهر فرش راه اندازی خواهد شد.