استخدام در شهر فرش

...
فروشنده فرش

.شرکت شهرفرش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید
جنسیت : خانم و آقا

ثبت مشخصات
...
سوپروایزر فرش

شرکت شهرفرش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید
جنسیت :آقا

ثبت مشخصات
...
کارمند اداری

شرکت شهرفرش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید
جنسیت : خانم و آقا

ثبت مشخصات
...
حراست

شرکت شهرفرش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید
جنسیت :آقا

ثبت مشخصات
...
صندوقدار

شرکت شهرفرش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید
جنسیت : خانم و آقا

ثبت مشخصات
...
خدمات فرش

شرکت شهرفرش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید
جنسیت :آقا

ثبت مشخصات
...
کارشناس ارتباط با مشتریان

شرکت شهرفرش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید
جنسیت : خانم و آقا

ثبت مشخصات
...
عکاس

شرکت شهرفرش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید
جنسیت :آقا

ثبت مشخصات
...
مدیر هنری

شرکت شهرفرش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید
جنسیت : خانم و آقا

ثبت مشخصات
...
پارکبان

شرکت شهرفرش جهت تکمیل کادر خود در استان تهران از افراد واجد شرایط دعوت به همکاری می نماید
جنسیت :آقا

ثبت مشخصات